پرداخت از طریق چک

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(4)

آیا امکان پرداخت از طریق چک وجود دارد؟

 

پاسخ

با توجه به محدودیت هاي شبکه بانکی کشور در حال حاضر این امکان به صورت سیستمی فراهم نمی باشد ولی مذاکرات اولیه با بانک ملی ایران انجام شده است و در آینده راهکاري در این خصوص ارائه خواهد شد. در حال حاضر برخی از شعب بانک ملی با مودیان امور مالیاتی همکاري نموده و به ازاي دریافت یک فقره چک قبوض را پرداخت می نمایند.