مشمولین

 

 

دانلود سند
گزارش فصلی (ماده 169مکرر )

پرسش(1)

مشمولین‌ اجرای‌ تکالیف‌ ارسال فهرست معاملات‌فصلی چه اشخاصی می‌باشند؟

 

پاسخ

الف) کلیه اشخاص حقوقی
ب) اشخاص‌حقیقی گروه اول موضوع آیین‌نامه ماده95 قانون مالیات‌های‌مستقیم

بخشنامه ۲۱۰/۴۹۳۵۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱(ابطال بند ج ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹قانون