پیغام امکان ثبت نام مودي در یک کدپستی بیش از یکبار وجود ندارد

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(9)

علت نمایش پیغام امکان ثبت نام مودي در یک کدپستی بیش از یکبار وجود ندارد چیست؟

 

پاسخ

چنانچه مودي پیش از این ثبت نام در کدپستی مربوط به مرکز درمانی داشته باشد ولی کد فعالیت خود را تعیین ننموده و یا به درستی تعیین نکرده باشد (از گروه فعالیت هاي بهداشتی براي انسان) آنگاه امکان شناسایی پرونده وي وجود نداشته و لازم است ثبت نام سیستمی براي وي انجام شود. با توجه به اینکه با کد پستی مورد نظر ثبت نام دیگري براي پزشک در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی وجود دارد لذا، امکان ثبت نام جدید نخواهد بود و این پیغام نمایش داده می شود. به منظور رفع این ایراد لازم است کاربر ثبت نام سامانه سنیم در ادارات امور مالیاتی کشور کد فعالیت مودي را ویرایش نماید و پس از تایید ویرایش توسط سرپرست ثبت نام، این مشکل رفع خواهد شد.