چاپ قبوض

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(2)

نیاز به چاپ قبوض وجود دارد؟

 

پاسخ

درصورتیکه تمایل دارید جهت پرداخت قبوض به شعب بانک ملی مراجعه فرمایید و با توجه به پروتکل هاي بانک ملی، الزام است قبوض را چاپ گرفته و به بانک ارائه نمایید. پس از فراهم شدن راهکار سیستمی دریافت چک توسط بانک ملی، اطلاعات به صورت سیستمی به بانک ارائه خواهد شد و نیاز به چاپ قبوض نخواهد بود که به محض فراهم شدن این امکان در سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.