کد فراگیر اتباع

 

 

دانلود سند
گزارش فصلی (مادۀ69 مکرر)

پرسش(7)

برای ارسال اطلاعات مربوط به خرید و فروش یا قرارداد با اشخاص خارجی ، کد فراگیر اتباع خارجی را چگونه می توان دریافت نمود؟

 

پاسخ

الف) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی باشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از محل در نظر گرفته شده در سامانه عملیات الکترونیک سازمان امکان پذیر می باشد.

ب) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی نباشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از آدرس www.irsherkat.ssaa.ir امکان پذیر می باشد.