گزارش امتناع

 

 

دانلود سند
گزارش فصلی( ماده 169مکرر)

پرسش(2)

آیا امکان ارسال گزارش امتناع فروشندگان نسبت به صدور فاکتور ،برای سازمان وجود دارد؟

 

پاسخ

در ماده 169 اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع وجود ندارد.