برای پاسخ به سوالات حسابداری خود، فرم ذیل را تکمیل فرمایید.

استفساریه‌های شرکت‌های دولتی، که ذیل سربرگ و با مهر و امضا مسئول  مرتبط باشد، پاسخ داده خواهد شد.

استفساریه شرکت‌های خصوصی، ذیل سربرگ و با مهر و امضاء مدیرعامل، پاسخ داده خواهند شد.