بایگانی دسته‌ی: خدمات

مشاوره و ارزیابی وضعیت مالی موسسات و شرکتها

1.استقرار و راه اندازی سیستم حسابرسی داخلی 2.اندازه گیری سلامت مالی در سازمان ها 3.اندازه گیری ریسک های مالی در سازمان ها 4.اندازه گیری ارزیابی عملکرد در سازمان ها

مشاوره و ارائه خدمات ارزش افزوده

1.تشکیل پرونده مربوطه 2.اخذ گواهینامه ارزش افزوده و تمدید آن 3.تجزیه و تحلیل قوانین ارزش افزوده و پیاده سازی به هنگام آنها در کار 4.تقسیط بدهی مالیات و عوارض 5.اخذ مفاصا حساب 6.تنظیم لوایح و دفاع از آن در کلیه هیئت ها

مشاوره و ارائه خدمات بیمه ایی

1.انجام و اجرای پیش ممیزی بیمه جهت ارائه به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی 2.تهیه و تنظیم لوایح بیمه ای و دفاع از آن در هیئت های حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی 3.پیگیری و اخذ مفاضا حساب بیمه

مشاوره و ارائه خدمات مالیاتی

1.تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد با پاسخگویی کامل به ادارت مربوطه 2.تهیه وتنظیم وارسال‌لیست‌مالیات‌حقوق‌پرسنل 3.تهیه وتنظیم‌وارسال‌گزارش‌های‌سه‌ماهه،شامل‌ارزش‌افزوده‌وآمارمعاملات‌فصلی(ماده169) 4.پیش ممیزی اسناد ثبت شده و انطباق آن با مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوطه 5.انجام کلیه امور مربوط به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی 6.اخذ مفاصا حساب پرونده های مالیاتی 7.اعلام‌اعتراض،تنظیم‌لوایح‌ودفاعیات‌ناظربه‌برگ‌های‌تشخیص‌وقطعی(درتمامی‌کمیسیون‌هاوهیئت‌های‌مالیاتی‌ودیوان‌عدالت‌اداری)

مشاوره و ارائه خدمات مالی

1.انجام‌کلیه‌خدمات‌حسابداری،ثبت‌وکنترل‌اسنادمالی 2.تهیه وتنظیم‌وتحلیل‌گزارش‌ها  (ترازنامه‌وسودوزیان‌و …) 3.تهیه‌وتنظیم‌صورتهای‌مالی‌سالانه 4.تهیه و تنظیم‌صورت‌مغایرت‌بانکی‌برای‌حساب‌های‌بانکی

مشاوره و ارائه خدمات اداری با پشتوانه حقوقی

1.پیگیری و انجام کلیه امور اداری در اداره ثبت شرکت ها ، اتاق بازرگانی 2.افتتاح حسابهای بانکی ،تشکیل پرونده های مالیاتی،بیمه ،ارزش افزوده 3.تهیه و تنظیم قراردادهای کاری ، مدنی (مشارکتی ) و مشارکتنامه های تجاری

مشاوره مدیریت

1.تهیه و تنظیم و طراحی آیین نامه های مربوط به استراتزی مالی و منهدسی مالی 2.مشاوره جهت انتخاب نرم افزارمتناسب و بهینه در راستای کار مشتریان 3. تعریف تخصصی کدینگ حسابداری مطابق با قوانین و استانداردها 4.طراحی و اجرای دستورالعمل ها و روشها جهت کنترل داخلی واحدهای حسابداری و مالی موسسات و شرکتها 5.تهیه و