مشاوره مدیریت

1.تهیه و تنظیم و طراحی آیین نامه های مربوط به استراتزی مالی و منهدسی مالی

2.مشاوره جهت انتخاب نرم افزارمتناسب و بهینه در راستای کار مشتریان

3. تعریف تخصصی کدینگ حسابداری مطابق با قوانین و استانداردها

4.طراحی و اجرای دستورالعمل ها و روشها جهت کنترل داخلی واحدهای حسابداری و مالی موسسات و شرکتها

5.تهیه و تنظیم آئین نامه های اداری ،عملیات حسابداری

6.تهیه و تنطیم آئین نامه های امور پرسنلی و روابط کار بین کارفرما و کارگر

دیدگاهتان را بنویسید