مشاوره و ارائه خدمات ارزش افزوده

1.تشکیل پرونده مربوطه

2.اخذ گواهینامه ارزش افزوده و تمدید آن

3.تجزیه و تحلیل قوانین ارزش افزوده و پیاده سازی به هنگام آنها در کار

4.تقسیط بدهی مالیات و عوارض

5.اخذ مفاصا حساب

6.تنظیم لوایح و دفاع از آن در کلیه هیئت ها

دیدگاهتان را بنویسید