مشاوره و ارائه خدمات بیمه ایی

1.انجام و اجرای پیش ممیزی بیمه جهت ارائه به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

2.تهیه و تنظیم لوایح بیمه ای و دفاع از آن در هیئت های حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی

3.پیگیری و اخذ مفاضا حساب بیمه

دیدگاهتان را بنویسید