مشاوره و ارائه خدمات مالیاتی

1.تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد با پاسخگویی کامل به ادارت مربوطه

2.تهیه وتنظیم وارسال‌لیست‌مالیات‌حقوق‌پرسنل

3.تهیه وتنظیم‌وارسال‌گزارش‌های‌سه‌ماهه،شامل‌ارزش‌افزوده‌وآمارمعاملات‌فصلی(ماده169)

4.پیش ممیزی اسناد ثبت شده و انطباق آن با مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوطه

5.انجام کلیه امور مربوط به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی

6.اخذ مفاصا حساب پرونده های مالیاتی

7.اعلام‌اعتراض،تنظیم‌لوایح‌ودفاعیات‌ناظربه‌برگ‌های‌تشخیص‌وقطعی(درتمامی‌کمیسیون‌هاوهیئت‌های‌مالیاتی‌ودیوان‌عدالت‌اداری)

دیدگاهتان را بنویسید