مشاوره و ارائه خدمات مالی

1.انجام‌کلیه‌خدمات‌حسابداری،ثبت‌وکنترل‌اسنادمالی

2.تهیه وتنظیم‌وتحلیل‌گزارش‌ها  (ترازنامه‌وسودوزیان‌و …)

3.تهیه‌وتنظیم‌صورتهای‌مالی‌سالانه

4.تهیه و تنظیم‌صورت‌مغایرت‌بانکی‌برای‌حساب‌های‌بانکی

دیدگاهتان را بنویسید