مشاوره و ارزیابی وضعیت مالی موسسات و شرکتها

1.استقرار و راه اندازی سیستم حسابرسی داخلی

2.اندازه گیری سلامت مالی در سازمان ها

3.اندازه گیری ریسک های مالی در سازمان ها

4.اندازه گیری ارزیابی عملکرد در سازمان ها

دیدگاهتان را بنویسید